logo_tainion_taimen

Kalastajakysely on saatu päätökseen – tuloksista ilmoitetaan vuoden 2017 alkupuolella

Tainionvirran Taimen

img_3832-editTainionvirta saa alkunsa Hartolan Jääsjärvestä ja laskee lopulta vetensä Päijänteeseen Sysmän kunnan puolella. Tämän hankkeen yhteydessä Tainionvirralla tarkoitetaan joen Hartolan puoleista osaa, joka on tunnettu koski- ja virtavesikalastuskohde. Kohteeseen istutetaan pääsääntöisesti taimenta ja kirjolohta, jonka lisäksi alueelta saadaan melko hyvin harjusta sekä haukia, joiden joukossa on toistakymmentäkin kiloa painavia yksilöitä.

Taimen ja kalastuksen säätely

Taimen on uhanalainen laji, osin patojen ja vesirakentamisen vuoksi, mutta erityisesti liian voimakkaan kalastuksen takia. Keinot kannan elvyttämiseen löytyvät ensisijaisesti näistä. On tärkeä miettiä miten uhanalaisen lajiin kohdistuva kalastus järjestetään, kun kalastus itsessään aiheuttaa uhanalaisuuden. Taimenen suurin ongelma eivät näytä olevan vähäiset tai padotut lisääntymisalueet, vaan kannan kokoon nähden rajusti ylimitoitettu kalastuskuolevuus.

img_3782-edit

Rasvaevällinen taimen on 1.1.2016 alkaen rauhoitettu toistaiseksi 64. leveyspiirin eteläpuolella. Tämä vaatii kalastuksensäätelyyn liittyviä toimenpiteitä kohteilta, joissa taimenta kalastetaan. On ajankohtaista selvittää vaihtoehtoisia toimintatapoja Tainionvirran kalastuksen järjestämiseksi. Lisäksi vaihtoehdoissa tulisi huomioida ennen kaikkea Tainionvirran kalastajien, eli asiakkaiden mielipiteet ja rakentaa toiminta asiakaslähtöisesti.

Keskeinen kysymys on tulisiko Hartolan alueen vesistöjen kalastussäännöissä aiempaa voimakkaammin huomioida kalastuksen negatiiviset vaikutukset kalastuksen kohteena oleviin alamittaisiin kaloihin, sekä ryhtyä toimenpiteisiin uhanalaisen rasvaeväleikkaamattoman (luonnon-) taimenen suojelemiseksi? Entä tulisiko aihetta käsittelevää viestintää ja tiedotustoimintaa tulee kasvattaa ja tehdä se nykyistä asiakaslähtöisemmin?

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen avulla pyritään vahvistamaan uhanalaisen taimenen paikallisia ja vaeltavia kantoja. Toimenpiteiden avulla voidaan säilyttää taloudellisesti kannattava istutustaimenen jokikalastusta ja samalla merkittävästi parantaa uhanalaisen lajin suojelua.

Pyrimme myös lisäämään vesialueen omistajien tietoa asiakkaittensa odotuksista ja erityistarpeista. Tuomme nykyisen toiminnan rinnalle vaihtoehtoisia ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja, jotka ovat taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä.

Hankkeen avulla saadaan mahdollisesti myös selvitettyä alueen kalastusmatkailun kokonaistulovirran muodostumista, sekä kalastusmatkailun mahdollisuuksia huomioiden esimerkiksi mahdollinen vesivoimarakentaminen, kalankasvatus, turvetuotanto ym. tekijät.

Hankkeen toimenpiteet

Suoritetaan Tainionvirralla kalastaville kohdistettu nettipohjainen kalastajakysely (10.10.-11.12.2016), jonka avulla selvitetään avaintekijöitä ja Tainionvirralla kalastavien mielipiteitä ja näkemyksiä mm. erilaisille kalastuksen säätelytoimenpiteille.

Kalastajakyselyn perusteella muodostetaan raportti, johon kootaan yhteen mm. tarpeet kalastuksen säätelyä ja kalastussääntöjä koskeville muutoksille sekä muille tarvittaville toimenpiteille.

Selvitämme tietyiltä osin Tainionvirran uhanalaisen taimenen kutukannan (naaraat) kokoa ja kokorakennetta, sekä lisääntymisalueita ja niiden käyttöön ja valintaan vaikuttavia tekijöitä, sekä tarpeita pienimuotoisille kunnostuksille mm. kahluutähystysmenetelmiä hyödyntäen.

Tarkoituksena on myös tiedottaa hankkeen kalastajakyselystä, sen tuloksista ja hankkeen muista toimenpiteistä sosiaalisen median ja lehdistötiedotteiden avulla. Lopuksi järjestetään avoin tilaisuus, jossa käydään läpi hankkeen tuloksia ja keskustellaan miten niitä voitaisiin jatkossa hyödyntää.

Hanke on saanut avustusta kalastonhoitomaksuvaroista Pohjois-Savon ELY-keskukselta.